Medlemsfastigheter

Medlemsfastigheter

I gemensamhetsanläggningen (vägen) ingår 85 fastigheter (bebodda, obebodda, jordbruks- och skogsfastigheter), som antingen ligger i direkt anslutning till vägen eller som inte har någon alternativ väg för egentransport, företagstransport eller samhällsfunktioner från väg 212. Medlemskapet är obligatoriskt och följer den som är registrerad som ägare av fastigheten. Alla fastighetsägare är också skyldiga att deltaga i vägföreningen.

Andelstal

Vid lantmäteriförrättningen av anläggningen tilldelades varje deltagande fastighet ett andelstal. För uträkningen av andelstalen för vår väg har Lantmäteriet använt den så kallade tonkilometermetoden. Som exempel har alla helårsbostäder samma andelstal multiplicerat med vägsträckan till fastigheten, då man anser att alla har samma nytta av vägen. Andelstalet följer fastigheten oberoende om man har bil eller ej. Andelstalet ligger till grund för den avgift som föreningen tar ut från fastigheten. Du hittar aktuellt andelstal för din fastighet genom att logga in på Lantmäteriets hemsida.

Ändring av andelstal

Styrelsen får besluta om ändring i följande fall:

  • Då användningssättet för en bostad ändras stadigvarande från helårsboende till fritidsboende eller det omvända.
  • Då en obebyggd tomt bebyggs med en helårsbostad eller en fritidsbostad.
  • Då en byggnad tas bort och tomten därmed blir obebyggd.
  • Då mjölktransporter upphör från en fastighet.
  • Då annan trafik upphör från en fastighet. (Gäller de företag som vid tiden av förrättningen använde vägen.)

Andelstalet ska vid ändring beräknas enligt normer för andelsberäkning. Ändringar måste registreras hos Lantmäteriet för att vara gällande. För att andelstal ska kunna ändras i andra fall än de som anges ovan, krävs en överenskommelse som godkänns av Lantmäterimyndigheten eller att frågan prövas vid ny förrättning.