Avgifter

Avgifter

För drift och underhåll av vägen utgår en årlig avgift från medlemmarna och ett bidrag ges från Trafikverket.

Medlemsfastigheter

Medlemsavgiften baseras på andelstalet som följer fastigheten. Andelstalet kommer sig av hur fastigheten förväntas använda den enskilda vägen; om det är permanentbostad (någon är folkbokförd på fastigheten), fritidsboende, jordbruksfastighet, skogsfastighet, företagsutfart, om fastigheten är obebodd, etc., samt vilket avstånd fastigheten har till allmän väg. 

Gästanvändare

Några fastighetsägare utanför området (ej medlemmar) har idag avtal med vägföreningen om att använda den enskilda vägen trots att det finns alternativ. Som gästanvändare betalar man en avgift som motsvarar ens fastighetstyp multiplicerat med hela vägsträckan.

Byggtrafik och annat onormalt slitage

Ska du bygga? Ta kontakt med styrelsen så att vi har en dialog. Vägföreningen har möjlighet att ta ut en avgift för extra slitage som förorsakas av tunga transporter, vid till exempel nybyggnation eller vid större om- och tillbyggnationer. Tänk på att inte planera in transporter i samband med tjällossning. Andra exempel på onormalt slitage kan vara omfattande fodertransporter till och från arrende som ligger i anslutning till vägen. 

”Om en fastighet använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten betala en skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ökande användningen (48a § anläggningslagen). Till ledning för att bestämma storleken på ersättningsbeloppet kan ett tillfälligt andelstal beräknas i enlighet med normerna för andelstalsberäkningen.”

”För skador som uppkommer på vägen, t.ex. på grund av trafik när vägens bärighet är nedsatt eller trafik med tyngre fordon än vad vägen är avsedd för, gäller skadeståndsansvar enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.”

(Aktbilaga BE1, Omprövning och registrering av andelstalen för Valdemarsvik GA:1 )

 

Debiteringsmodeller för byggprojekt

För att fastställa storleken för den avgift som utgår vid ett byggprojekt används – beroende på karaktären och omfattningen – en av följande tre modeller:
  1. Vid nyproduktion debiteras 30 ton per kvadratmeter bruttoarea. 
  2. Vid omfattande ombyggnation/genomgripande renovering, debiteras 30 ton per kvadratmeter av halva bruttoarean.
  3. När ovanstående inte är tillämpligt, men då projektet kan betraktas som omfattande, debiteras 50 ton för varje tyngre transport (>3,5 ton) som gjorts i samband med byggprojektet. 
 

Vid försäljning eller utarrendering

Den som är registrerad som fastighetsägare den 1 januari är ansvarig för kostnaden det år som fastigheten säljs. Tänk på att informera mäklare och köpare om att köp av fastighet eller tomtmark (obebyggd fastighet) som är del i anläggningen, innebär en årlig kostnad grundad på andelstalet. Meddela också styrelsen den nya ägarens kontaktuppgifter.

Om du arrenderar ut mark som nås via vår gemensamma väg, är det du som fastighetsägare och medlem i vägföreningen som ansvarar för betalningen av årsavgiften.

Betalning av avgiften

Faktura skickas ut i anslutning till årsmötet och avgiften ska betalas enligt specifikationen. Ange fastighetsbeteckning i meddelandefältet.