Månad: mars 2022

Angående extraavgift för byggprojekt

Angående extraavgift för byggprojekt

När man bygger om, till eller nytt så uppstår omfattande behov av byggtransporter som inte regleras i den årliga vägavgiften. Hit räknas också den ökade trafik som som blir då hantverkare ska till och från bygget. För att kompensera för det extra vägslitaget tar vägföreningen ut en avgift vid byggprojekt. Den extra avgiften bidrar till vägunderhållet.

Att extraslitage från byggtrafik ska kompenseras ekonomiskt beslutades av medlemmarna vid vägföreningens stämma 2021. Parametrar som ligger till grund för avgiften är byggnationens storlek, avstånd från väg 212 och antal större transporter. Det är viktigt att du som bygger om eller nytt tillhandahåller korrekta uppgifter så att beräkningarna blir riktiga.

– När vi tagit fram beräkningsmodellen har vi i styrelsen haft som mål att utfallet ska vara rimligt, transparent och jämförbart.  Slitageavgiften i vår förening är inte hög om man jämför med andra vägföreningar som tar ut extraavgifter. Styrelsen anser att det viktigaste är att alla som står för ökat slitage faktiskt kompenserar ekonomiskt. Det är en viktig princip, säger styrelsens ordförande Patrick Nilsson.

——

På sidan Avgifter hittar du mer information om de debiteringsmodeller som används för beräkning av den extra avgiften för byggprojekt.